Podium du jour

#1
boy:bg:10:hats:7:body:1:wear:14:mouth:10:nose:11:eyes:12:hair:72:beard:42
330,5k
#2
boy:bg:1:glasses:28:body:2:wear:9:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:17:beard:6
318,5k
XX_grdDates45wo

Tableaux des scores

Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois
1
boy:bg:11:glasses:14:hats:10:body:1:wear:25:mouth:10:nose:7:eyes:4:hair:20:beard:3
43325
2
boy:bg:1:glasses:21:hats:10:body:6:wear:9:mouth:7:nose:3:eyes:5:hair:20:beard:8
35857
3
symbol:bg:52:color1:10:icon:5:blason:0
35069
4
boy:bg:24:body:2:wear:7:mouth:4:nose:8:eyes:12:hair:15:beard:0
34249
5
33044
6
boy:bg:10:hats:7:body:1:wear:14:mouth:10:nose:11:eyes:12:hair:72:beard:42
32721
7
boy:bg:30:body:2:wear:3:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:11:beard:37
32527
8
32044
9
boy:bg:1:glasses:28:body:2:wear:9:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:17:beard:6
31943
10
boy:bg:37:glasses:21:body:1:wear:2:mouth:8:nose:8:eyes:7:hair:16
31211
11
girl:bg:9:glasses:0:hats:38:body:7:wear:57:mouth:6:nose:1:eyes:24:hair:31
31127
12
boy:bg:10:body:7:wear:5:mouth:10:nose:0:eyes:12:hair:23
29194
13
28708
14
27828
15
boy:bg:1:hats:29:body:2:wear:6:mouth:4:nose:4:eyes:3:hair:0:beard:54
27513
16
girl:bg:32:glasses:0:hats:11:body:1:wear:9:mouth:2:nose:1:eyes:23:hair:55
24273
17
boy:bg:28:glasses:37:hats:4:body:5:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:16:hair:15:beard:0
23660
18
boy:bg:10:hats:42:body:5:wear:12:mouth:10:nose:7:eyes:15:hair:0:beard:36
23505
19
monster:bg:17:glasses:15:hats:38:body:1:mouth:10:eyes:3
23039
20
22310
21
boy:bg:1:hats:0:body:2:wear:19:mouth:6:nose:8:eyes:5:hair:50:beard:0
22045
22
girl:bg:1:glasses:0:body:1:wear:1:mouth:1:nose:1:eyes:1:hair:5
19984
23
16962
24
14302
25
13272
De la Semaine
1
symbol:bg:52:color1:10:icon:5:blason:0
35069
2
boy:bg:10:hats:7:body:1:wear:14:mouth:10:nose:11:eyes:12:hair:72:beard:42
32721
3
boy:bg:30:body:2:wear:3:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:11:beard:37
32527
4
boy:bg:1:glasses:28:body:2:wear:9:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:17:beard:6
31943
5
boy:bg:10:body:7:wear:5:mouth:10:nose:0:eyes:12:hair:23
29194
6
boy:bg:1:hats:29:body:2:wear:6:mouth:4:nose:4:eyes:3:hair:0:beard:54
27513
7
boy:bg:28:glasses:37:hats:4:body:5:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:16:hair:15:beard:0
23660
8
boy:bg:10:hats:42:body:5:wear:12:mouth:10:nose:7:eyes:15:hair:0:beard:36
23505
9
22310
10
5000
Du Jour
1
boy:bg:10:hats:7:body:1:wear:14:mouth:10:nose:11:eyes:12:hair:72:beard:42
32721
2
boy:bg:1:glasses:28:body:2:wear:9:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:17:beard:6
31943

Les commentaires

boy:bg:24:glasses:31:hats:3:body:1:wear:31:mouth:2:nose:12:eyes:3:hair:21:beard:56
55,0k
   

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-
larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-
leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-
llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-
nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-
lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-
ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-
lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-
rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-
soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-
ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-
reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen-
ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi-
nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu-
tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl-
asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy-
laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly-
ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl-
leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin-
ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis-
tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin-
yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl-
leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin-
ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre-
onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut-
aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony-
lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal-
anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin-
ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl-
glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl-
leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan-
ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl-
valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll-
eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph-
enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion-
yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin-
ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll-
ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut-
amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv-
alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph-
enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl-
isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl-
lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi-
nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr-
eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl-
valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso-
leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth-
reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar-
tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas-
paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin-
ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre-
onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl-
leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser-
ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla-
sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion-
ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam-
ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar-
tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl-
glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva-
lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl-
utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylg

1 024,6k
   

Barre des 1000000 franchie ce jour

boy:bg:24:glasses:31:hats:3:body:1:wear:31:mouth:2:nose:12:eyes:3:hair:21:beard:56
55,0k
   

@Napoleonisback : bravo c'est incroyable et tu es le deuxième !

boy:bg:15:body:2:wear:11:mouth:4:nose:4:eyes:4:hair:40:beard:0
3 048
   


Pourquoi on ne peut plus publier sur FB ? Avant on avait un bouton "publier votre score"

boy:bg:24:glasses:31:hats:3:body:1:wear:31:mouth:2:nose:12:eyes:3:hair:21:beard:56
55,0k
   

@JPEL : tu n'es pas premium

symbol:bg:52:color1:5:icon:79:blason:0
399
   _______oBBBBB8o______oBBBBBBB
_____o8BBBBBBBBBBB__BBBBBBBBB8________o88o,
___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo,
__oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8,
__*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB,
____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*,
____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**,
_____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
_____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
_______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*,
________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________8BBBBBBBBBBBBBBBo,
__________________BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________BBBBBBBBBBBBBBBB,
__________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________*BBBBBBBBBBBBBBBB,
__________________8BBBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
_______________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______________oBBBBBBBBB88BBBBBBBBB8,
______________8BBBBBBBBB*8BBBBBBBBB*,
______________BBBBBBBBB*_BBBBBBBBB8,
______________BBBBBBBB8_oBBBBBBBBB*,
______________8BBBBBBB__oBBBBBBBB*,
______________BBBBBBB*__8BBBBBBB*,
_____________8BBBBBB*___BBBBBBB*,
____________8BBBBBB8___oBBBBBB8,
___________8BBBBBB8____8BBBBBB*,
__________oBBBBBB8____BBBBBBB8,
__________BBBBBBB8___BBBBBBBB*,
_________oBBBBBBB8___BBBBBBBB,
_________8BBBBBB8____BBBBBBB*,
_________BBBBBB*_____8BBBBB*,
________oBBBB8_______BBBBB*,
________oBBB8________BBBB*,
______8BBBB*_______*BBBBBBBB8o,
______BBBBB*____________*88BBBo


boy:bg:24:glasses:31:hats:3:body:1:wear:31:mouth:2:nose:12:eyes:3:hair:21:beard:56
55,0k
   

_______oBBBBB8o______oBBBBBBB
_____o8BBBBBBBBBBB__BBBBBBBBB8________o88o,
___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo,
__oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8,
__*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB,
____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*,
____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**,
_____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
_____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
_______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*,
________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________8BBBBBBBBBBBBBBBo,
__________________BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________BBBBBBBBBBBBBBBB,
__________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________*BBBBBBBBBBBBBBBB,
__________________8BBBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
_______________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______________oBBBBBBBBB88BBBBBBBBB8,
______________8BBBBBBBBB*8BBBBBBBBB*,
______________BBBBBBBBB*_BBBBBBBBB8,
______________BBBBBBBB8_oBBBBBBBBB*,
______________8BBBBBBB__oBBBBBBBB*,
______________BBBBBBB*__8BBBBBBB*,
_____________8BBBBBB*___BBBBBBB*,
____________8BBBBBB8___oBBBBBB8,
___________8BBBBBB8____8BBBBBB*,
__________oBBBBBB8____BBBBBBB8,
__________BBBBBBB8___BBBBBBBB*,
_________oBBBBBBB8___BBBBBBBB,
_________8BBBBBB8____BBBBBBB*,
_________BBBBBB*_____8BBBBB*,
________oBBBB8_______BBBBB*,
________oBBB8________BBBB*,
______8BBBB*_______*BBBBBBBB8o,
______BBBBB*____________*88BBBo

boy:bg:56:glasses:0:hats:20:body:0:wear:0:mouth:6:nose:8:eyes:5:hair:0:beard:0
2 800
   

bonjour

boy:bg:10:body:7:wear:5:mouth:10:nose:0:eyes:12:hair:23
221,0k
   

@orlean : Bonne Nuit Allez Orléans !

boy:bg:56:glasses:0:hats:20:body:0:wear:0:mouth:6:nose:8:eyes:5:hair:0:beard:0
2 800
   

bonjour

symbol:bg:19:color1:9:icon:35
1 074
   

C'es dure !

boy:bg:10:hats:7:body:1:wear:14:mouth:10:nose:11:eyes:12:hair:72:beard:42
330,5k
   

@Top-Gun : Dur dur d'être BB

boy:bg:10:hats:7:body:1:wear:14:mouth:10:nose:11:eyes:12:hair:72:beard:42
330,5k
   

Where are you ? In Doha

boy:bg:10:body:7:wear:8:mouth:10:nose:3:eyes:6:hair:12:beard:73
202,1k
   

Christian50 on te voit double

boy:bg:10:body:1:wear:19:mouth:10:nose:1:eyes:5:hair:19:beard:38
131,8k
   

I am Alone Come with me please !

boy:bg:10:glasses:11:body:2:wear:10:mouth:10:nose:7:eyes:1:hair:63:beard:12
42,9k
   

APRES LA PANNE DE MON ORDINATEUR JE REVIEND

boy:bg:10:body:7:wear:8:mouth:10:nose:3:eyes:6:hair:12:beard:73
202,1k
   

@Aettus732 : Salut à toi

boy:bg:10:body:7:wear:5:mouth:10:nose:0:eyes:12:hair:23
221,0k
   

Oh voleur ! Score oublié !! Yen a marre !!!

symbol:bg:27:color1:28:icon:8:blason:4
13,0k
   

@Zouzou94 : Faut faire MAJ+F5 avant de jouer et après ça marche

boy:bg:10:body:7:wear:5:mouth:10:nose:0:eyes:12:hair:23
221,0k
   

@Tim.du10 : Cest bien vrai que tu es notresauveur Mille Mercis !

symbol:bg:27:color1:28:icon:8:blason:4
13,0k
   

@Zouzou94 : De rien !

Ajouter un commentaire

Seuls les joueurs inscrits peuvent ajouter des commentaires.
Votre message*
J'accepte le règlement des commentaires*